Trang 461, kết quả từ 4601 tới 4610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đặng Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Được, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Đặng Văn Quởn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Quởn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Thạch Luông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Luông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Lài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Lài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Các

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Các, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Khấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khấu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Thạch En

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch En, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...456457458459460461462463464...74341