Trang 528, kết quả từ 5271 tới 5280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Nhơn Mỹ - Xã Nhơn Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Nhơn Mỹ - Xã Nhơn Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Chức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Nhơn Mỹ - Xã Nhơn Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dâu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Nhơn Mỹ - Xã Nhơn Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Nhơn Mỹ - Xã Nhơn Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Nhơn Mỹ - Xã Nhơn Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Như

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Như, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Nhơn Mỹ - Xã Nhơn Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ N guyễn Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ N guyễn Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Nhơn Mỹ - Xã Nhơn Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Đời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đời, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Nhơn Mỹ - Xã Nhơn Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Thị Hển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Hển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...523524525526527528529530531...74341