Trang 548, kết quả từ 5471 tới 5480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Một

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Một, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Vũ Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Yên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Lâm Văn Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Bê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Đinh Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Cao Văn Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Tèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tèo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đỗ Văn Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Yến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...543544545546547548549550551...74341