Trang 570, kết quả từ 5691 tới 5700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ung Thái Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ung Thái Bảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn Hem

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hem, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Chuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chuyền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Vũ Xuâb Điệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuâb Điệu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Võ Văn Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Nhiều, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Cao Văn Nhãng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Nhãng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...565566567568569570571572573...74341