Trang 572, kết quả từ 5711 tới 5720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Thùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Dương Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Việt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Tống Văn Đảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Văn Đảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Ngọc Trai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngọc Trai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Anh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Đáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đáo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Đỗ Xuân Muội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Muội, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Phận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Phận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...567568569570571572573574575...74341