Trang 643, kết quả từ 6421 tới 6430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Đời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Minh Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Cảnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đệ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Văn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Ghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ghi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Liêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Võ Văn Suôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Suôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Thị Diệu Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Diệu Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...638639640641642643644645646...74341