Trang 747, kết quả từ 7461 tới 7470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phan Văn Chiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Chiêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Quách Văn Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Tương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Kích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mậm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Do, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Triệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hổ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...742743744745746747748749750...74341