Trang 749, kết quả từ 7481 tới 7490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hùng Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hùng Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sóc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sóc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Danh Mo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Danh Mo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/12/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Thạch Khôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Khôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/12/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đặng Minh Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Minh Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/7/1946, hiện đang yên nghỉ tại Thành Triệu - Xã Thành Triệu - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...744745746747748749750751752...74341