Trang 802, kết quả từ 8011 tới 8020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đỗ Bạch Hồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Bạch Hồ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đoàn Văn Kiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Kiệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Liếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Liếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/6/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phạm Thị Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Lưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Võ Văn Quyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Quyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Đỗ Hiệp Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hiệp Hội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...797798799800801802803804805...74341