Trang 810, kết quả từ 8091 tới 8100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Rún

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Rún, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Hồ Văn Duôl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Duôl, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Trạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Dương Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Quách Tửng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Tửng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phan Văn Giủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Giủ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...805806807808809810811812813...74341