Trang 832, kết quả từ 8311 tới 8320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trương Văn Giàu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Giàu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Thạch Thị Sách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Thị Sách, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Tô Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phan Văn Tai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đầy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đầy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1989, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...827828829830831832833834835...74341