Trang 10138, kết quả từ 101371 tới 101380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Vă Triển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Vă Triển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Ngô Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Hoành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hồ Văn Khâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Khâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Thái Thị Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Thị Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đặng Minh Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Minh Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...101331013410135101361013710138101391014010141...74341