Trang 2766, kết quả từ 27651 tới 27660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Ngạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Ngạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Xuân Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Đình Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Kiềng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiềng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Mới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Trị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nông Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngô Văn Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Khang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...276127622763276427652766276727682769...74341