Trang 3375, kết quả từ 33741 tới 33750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Văn Hủn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Hủn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Hổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hổn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Xuân Huế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Huế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Giai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Giai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thọ Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thọ Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Bá Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Bá Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...337033713372337333743375337633773378...74341