Trang 1746, kết quả từ 17451 tới 17460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Minh Quyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Quyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Xuân Tớn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Tớn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 5/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Như Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 22/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Thế A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thế A, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 18/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Minh Hay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Hay, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 3/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Văn Tao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Tao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 12/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đẻn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đẻn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...174117421743174417451746174717481749...74341