Trang 1841, kết quả từ 18401 tới 18410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Công ấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công ấm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Minh Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Quang ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang ánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Thị Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Hoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Quế Văn Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quế Văn Cúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Cáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Trọng Nhưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Nhưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Điện Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Điện Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...183618371838183918401841184218431844...74341