Trang 2880, kết quả từ 28791 tới 28800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Quang Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Hoành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Chí Hoạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Hoạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Anh Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Anh Hoành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 26/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 2/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Hoành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 25/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Xuân Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 16/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Hoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hoán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 8/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Đức Hình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Hình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...287528762877287828792880288128822883...74341