Trang 298, kết quả từ 2971 tới 2980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/12/1958, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1959, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 3. Liệt sĩ Vì Văn Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vì Văn Đường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/5/1958, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 4. Liệt sĩ Lò Văn Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 5. Liệt sĩ Lò Văn Dâng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Dâng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 6. Liệt sĩ Lò Văn Pâng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Pâng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/3/1959, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 8. Liệt sĩ Lường Văn Lún

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lường Văn Lún, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 9. Liệt sĩ Quàng Văn Hặc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quàng Văn Hặc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 10. Liệt sĩ Lò Văn Pậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Pậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

1...293294295296297298299300301...74341